ANLAMBILIM, SÖZCÜK VE KAVRAM İLİŞKİLERİ

ANLAMBİLİM

Dildeki her türlü anlam konusunu inceleyen dilbilgisi alanına anlambilim denir. Anlambilim üç ana bölüme ayrılır:
• Genel Anlambilim
• Mantıksal-Felsefî Anlambilim
• Dilbilimsel Anlambilim

SÖZCÜK

Anlamlı ses ya da ses birliğine sözcük denir. İnsanların zihnindeki sözcük sayısı, bilgi
ve görgüleriyle doğru orantılıdır. Dilin sınırlan evrenin sınırlandır.

KAVRAM

Nesnelerin, duygu ve düşüncelerin zihindeki tasarım biçimine kavram denir. Kavramlar ikiye ayrılır:
• Somut kavramlar, ağaç, küf, dağ, deniz gibi elle tutulup gözle görülebilen nesnelerin zihindeki tasarım biçimidir.
• Soyut kavramlar, dostluk, düşmanlık, melek, şeytan, aşk, kıskançlık gibi elle tutulup
gözle görülmeyen duygu ve düşüncelerin zihindeki tasarım biçimidir.
Kavram alanı, sözcüğün belirttiği alandır. Dünya sözcüğü dünyadaki bütün kavranılan, evren sözcüğü de evrende bulunan bütün kavramlar içine alır.

SÖZCÜK VE KAVRAM

Sözcük ve kavram ilişkisinde kavram gösterilen, sözcük gösterendir. Bu nedenle dilbilimde sözcüğe gösterge adı verilir.
Eş Anlamlı Sözcükler: Birden çok sözcüğün aynı kavramı göstermesinden eş anlamlı sözcükler oluşur. Ancak. Türkçede eş anlamlı diye adlandırdığımız sözcükler genellikle aynı kavramı yansıtmazlar. Bu nedenle bu sözcükler daha çok yakın anlamlı sözcükler olarak kabul edilir.
Çok Anlamlı Sözcükler: Tek bir sözcüğün birden çok kavramı göstermesinden çok anlamlı sözcükler oluşur: kapıyı çalmak, yoğurt çalmak, piyano çalmak, yeşile çalmak, para
çalmak, kalbini çalmak... gibi.

SÖZCÜK VE ANLAM

Sözcüklerin belirttiği kavramların. olayların, hareketlerin ve hayallerin zihindeki değerlendiriliş biçimine anlam denir.

DİL VE DÜŞÜNCE
İnsanların ve diğer canlıların. algılama ve algıladığını analiz, sentez yapabilme yeteneğine düşünme denir. Yeryüzündeki bütün insanlarda düşünme biçimi ve zihnin işleyiş düzeni genellikle aynıdır. Dil. düşünceyi yansıttığı için diller arasında da aynı benzerlikler vardır. Dilleri farklı gibi gösteren kavramları yansıtan simgelerdeki değişiklikler
ve söz dizimindeki farklılıklardır. 

Post a Comment

Daha yeni Daha eski