TÜRKÇE DİLBİLGİSİ TERİMLERİNİN TÜRKÇE ALMANCA FRANSIZCA İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

Türkçede bir terime birden çok karşılık türetilmiş ve henüz dilbilgisi terimlerinde tam bir birlik sağlanamamıştır. Bu nedenle çok kullanılan Türkçe ya da Türkçeleşmiş bazı terimlerin karşılıklarının bir arada verilmesinin yararlı olacağı düşünülmüştür.
ad aktarması: isim aktarması
ad cümlesi: ad tümcesi, isim cümlesi
ad durum ekleri: isim hal ekleri
ad durumu: ismin halleri
ad gövdesi: isim gövdesi
ad kökü: İsım kökü
ad soylu sözcük: adiık
ad tamlaması: isim tamlaması
ad: isim
addan ad yapan ekler: isimden isim yapan ekler
addan eylem yapan ekler: isimden fiil yapan
ekler
adıl tamlaması: zamir tamlaması
adıl: zamir
alfabe: abece
anlambilim: semantik
ara cümle: ara tümce
art damak ünsüzü: art damak konsonu
ayraç: parantez
ağaç diyagramları: dizim ağaçları
B
bağlaç: bağ, bağlama, rabıt
bağlaçlı yan cümle: kili yan cümle
belgisiz adıl: belgisiz zamir
belgisiz sıfat: belgisiz önad
belirli geçmiş zaman kipi: -dili geçmiş zaman.
görülen geçmiş zaman
belirsiz geçmiş zaman kipi: -misli geçmiş
zaman, öğrenilen geçmiş zaman
belirsiz özne: sözde özne
belirteç: zarf
belirteç tümleçleri: zarf tümleçleri
belirtili ad tamlaması: belirtili isim tamlaması,
takılı tamlama
belirtili tamlama: belirtili isim tamlaması,
belirtili isim takımı
belirtisiz ad tamlaması: belirtisiz isim
tamlaması, takısız tamlama
belirtisiz nesne: belirsiz tümleç, dolaysız
tümleç, düz nesne
belirtisiz tamlama: belirtisiz isim tamlaması.
belirtisiz isim takımı
belirtme durumu: ismin -i hali
benzer hece yutumu: benzer hece düşmesi,
benzerlik yutumu
benzeşmezlik: aykırılaşma, benzeşmeme
biçimbirim: morfem
bildirme cümleleri: bildirme tümceleri
bildirme kipleri: basit zamanlar, haber kipleri
bileşik ad: bileşik isim
bileşik cümle: bileşik tümce
bileşik eylem: bileşik fiil
bileşik zamanlı eylemler: bileşik eylem.
karmaşık fiil, kaynaşmış bileşik fiil
bilim dili: bilimsel dil, ilim dili
birinci tekil kişi: birinci tekil şahıs
bitişken diller: bağlantılı diller, eklemeli diller
bulunma durumu: ismin -de hali, kalma durumu
büyük ünlü uyumu: büyük ses uyumu, dil
benzeşmesi kuralı
c,ç
cins ad: cins isim
cümle: tümce
cümle çeşitleri: tümce çeşitleri
cümle vurgusu: tümce vurgusu
cümlemsi: tümcecik
çekim eki: işletme eki
çekimli eylem: çekimli fiil
çıkma durumu: ismin -den hali, uzaklaşma hali,
ayrılma hali
388 
çoğul ad: çoğul isim
çoğul eki: çokluk eki
çok anlamlılık: anlam çokluğu
damak ünsüzü: damak sessizi, damaksı
dar ünlü: kapalı ünlü, dar sesli
devrik cümle: devrik tümce
deyim aktarması: metafor
dilbilim: diller bilgisi
diş damak ünsüzü: diş damak sessizi, diş
arası damaksıl
diş dudak ünsüzü: diş dudak sessizi, diş
dudaksıl konsonu
diş eti damak ünsüzü: diş eti damak sessizi
diş eti ünsüzü: diş eti konsonu
dolaylı tümleç: dolaylı nesne, doloylı tamlayıcı
dönüşlü adıl: dönüşlü zamir, özlük zamiri
dönüşlü çatı: dönüşlü çatılı fiil
dönüşlü eylem: dönüşlü fiil, dönüşlü çatılı fiil
durum ulacı: hal ulacı
düz ünlü: düz sesli, düz vokal, düz sesli harf
E
edat: ilgeç
edilgen eylem: edilgen fiil. meçhul eylem.
meçhul fiil
ek eylem: imek fiili, varlık fiili, ek fiil
emir cümlesi: emir tümcesi
emir kipi: buyruk kipi. buyrum kipi
en az çaba yasası: en az çaba kuralı
eş anlamlı sözcük: eşit anlamlı sözcük.
anlamdaş sözcük
eş sesli sözcük: sesteş sözcük
etken eylem: etken fiil
ettirgen eylem: ettirgen fiil, ettirgen çatı fiili
eylem: fiil
eylem cümlesi: eylem tümcesi, fiil cümlesi
eylem çekim eki: fiil çekim eki, işletme eki
eylem çekimi: fiil çekimi
eylem gövdesi: fiil gövdesi, fiil tabanı
eylem kökü: fiil kökü, işlevlik kök
eylem çatısı: fiil çatısı
eylemden türeme ad: fiilden isim, fiilden ad,
fiilden türemiş isim
eylemden türeme eylem: fiilden fiil, fiilden
türemiş fiil
eylemlik: isim fiil, mastar
eylemlik eki: mastar eki
eylemsi: fiilimsi
F
fiil: eylem
fonoloji: sesbilim
geçişli eylem: geçişli fiil, geçişli çatılı fiil, nesnel fiil
geçişsiz eylem: geçişsiz fiil, öznel fiil
gereklik cümlesi: gereklik tümcesi
gırtlak ünsüzü: gırtlak sessizi, gırtlak sürtünme
fonemi
girişik cümle: girişik tümce, karmaşık cümle
gösterme adılı: işaret zamiri, gösterme zamiri
gösterme sıfatı: işaret sıfatı
gövde: taban, türemiş kelime
H
hece: seslem
hece düşmesi: hece yutumu
I, İ
ikileme: koşma, eş deyim
ikili ünlü: ikiz vokal, ikili vokal
ilerleyici benzeşme: ilerleyen benzeşme
ilgeç: edat
ilgeç tümleci: edat tümleci
ince ünlü: ince vokal, ön vokal, ince sesli, ön sesli
istek kipi: dilek kipi
isteme kipi: dilek kipi
işaret adılı: işaret zamiri
işteş çatı: işteş fiil, işteş çatılı fi»
işteş eylem: işteş fiil
iyelik eki: aidiyet eki
K
kalın ünlü: kalın vokal, kalın sesli, art vokal
kalma durumu: bulunma durumu, ismin -de hali
karşılaştırmalı dilbilgisi: karşılaştırmalı gramer,
mukayeseli gramer
389 
kesik cümle: kesik tümce
kısa ünlü: kısa sesli, kısa vokal
kıyaslama ulaçları: karşılaştırma ulaçları
kişi adılı: kişi zamiri, şahıslık
kişi eki: şahıs eki. şahıs bildirici ek
konuşma aygıtı: konuşma cihazı
konuşma tonu: konuşma titremi
koruma ünsüzleri: koruyucu
ünsüzler.kaynaştırma ünsüzleri
koşul bileşik cümlesi: şartlı bileşik tümce
koşul cümlesi: şart tümcesi
koşullu yan cümle: şartlı yan tümce
kökbilim: kök bilgisi, türeme bilgisi, etimoloji
kural dışı: istisna, aykırılık
kurallı cümle: kurallı tümce
küçük ünlü uyumu: dudak uyumu, dudak
benzeşmesi, düzlük yuvarlaklık uyumu
M, N
meçhul eylem: edilgen eylem
nesne: i'li tümleç, i'li nesne
nispet eki: nispet î'sı
niteleme belirteci: niteleme zarfı
0,0
olumlu cümle: olumlu tümce
olumlu eylem: olumlu fiil
olumsuz cümle: olumsuz tümce
olumsuz eylem: olumsuz fiil
orta hece yutumu: orta hece düşümü, orta
hece yitimi
ortaç: sıfat-fiil
örnekseme: benzetme, örnekleme
ötümlü ünsüzler:
ötümsüz ünsüzler:
özel ad: özel isim
özne öbeği: özne birliği, özne grubu
P,R
pekiştirmeli sıfat: pekiştirme sıfatı
resmî dil: devlet dili. ulusal dil. ortak dil
s,ş
san sıfatları: unvan sıfatlan
ses düşmesi: ünlü, ünsüz düşmesi
ses: fonem
sesbilim: sesbilimi. fonoloji, sesler bilgisi
sesçil alfabe: sesçil yazı, fonetik yazı
sesin şiddeti: sesin yeğinliği
ses taklidi sözcükler: yansımalı sözcükler
sıfat: önad
sıfat tamlaması: önad tamlaması
sıralı cümle: sıralı tümce
somut ad: somut isim, madde ismi
soru adılı: soru zamiri
soru belirteci: soru zarfı
soru cümlesi: soru tümcesi
soyut ad: soyut isim
sözcük: kelime, gösterge (Dilbilim)
sözdizimi: cümle bilgisi, söz dizisi
sürekli ünsüz: sızmalı ünsüz
süreksiz ünsüz: patlamalı ünsüz
sürerlik eylemi: sürerlik fiili
takı: hal ekleri, isim hal ekleri
tamlama: takım
tamlanan: belirtilen
tamlayan: belirten
tamlayan durumu: -in hali, ilgi hali. bağlama hali
tekil ad: tekil isim
temel cümle: temel tümce
tezlik eylemi: tezlik fiili, çabukluk fiili
ton: titrem
türemiş ad: türemiş isim
türemiş belirteç: türemiş zamir
türemiş sıfat: türemiş önad
türemiş sözcük: türemiş kelime
türetme: söz yapma, teşkil
U, Ü
ulaç: zarf-fiil, bağ fiil
ulaçlı bileşik eylem: özel bileşik fiil, bileşmiş fiil,
betimleme fiil
ulama: bağlantı, birleşme
uyak: kafiye
üçüncü tekil kişi: üçüncü tekil şahıs
ünlem: nida
390 
ünlü harf: sesli harf
ünlü düşmesi: vokal düşmesi
ünlü uyumu: ünlü benzeşmesi, sesli uyumu.
vokal uyumu
ünsüz harf: sessiz harf
ünsüz benzeşmesi: ünsüz uyumu, sessiz uyumu,
sessiz benzeşmesi
yakın benzeşme: bitişik benzeşme
yakınlık eylemi: yakınlık fiili, yaklaşma fiili
yalın ad: yalın isim
yalın belirteç: yalın zarf
yalın cümle: yalın tümce
yalın durum: yalın hal, ismin yalın hali
yalın sıfat: basit sıfat, yalın önad
yalın zaman: basit zaman
yalın zamanlı eylemler: basit zamanlı fiiller
yan cümle: bağlı cümle
yapı bilgisi: biçimbilim, yapımbilim, kelime bilgisi
yapım eki: şekil eki. yapı eki, teşkil eki
yardımcı eylem: yardımcı fiil
yazım: imlâ
yazın dili, yazı dili: edebi dil
yer belirteci: yer zarfı
yeterlik eylemi: yeterlik fiili
yönelme durumu: yönelme hali, yaklaşma hali.
ismin -a(-e) hali
yumuşama: tonlulaşma, ötümlüleşme, ünsüz
yumuşaması
yuvarlak ünlü: dudak vokali, yuvarlak sesli,
dudak ünlüsü
zaman belirteci: zaman zarfı
zincirleme ad tamlaması: zincirleme isim
tamlaması
    TÜRKÇE - İNGİLİZCE


açık hece: open syllable
ad aktarması: noun transference
ad cümlesi: nominal sentence
ad cümlesi: noun phrase
ad durum ekleri: suffixes showing a noun's case
ad durumu: case
ad gövdesi: nominal stem
ad kökü: nominal root
ad tamlaması: possesive construction
ad: noun
ad: substantive
addan ad yapan ekler: affixes forming nouns
out of nouns
addan eylem yapan ekler: affixes forming
verbs out of nouns
addan türeme ad: denominative noun
addan türeme eylem: denominative vert)
adıl "n"si: pronominal "n"
adıl tamlaması: noun phrase
adıl: pronoun
ağaç diyagramları: tree diagram
akraba diller: cognate languages
akustik sesbilim: phonology
alfabe: alphabet
ana dill: mother tongue
anlam aktarması: semantic transference
anlam daralması: semantic restriction
anlam değişmesi: semantic change
anlam genişlemesi: semantic extension
anlam kayması: semantic change
anlam: meaning
anlam: sense
anlambilim bileşeni: phonological component
anlambilim: semantics
anlatım: expression
ara söz: award digresion
ara cümle: parenthesis sentence
argo: slang
art damak ünsüzü: postpalatal consonant
art damak ünsüzü: velar
art zamanlı yöntem: diachromic approach
asıl sayı sıfatı: real number adjective
asıl vurgu: primary stress
atasözü: proverb
ayraç: parenthesis
B
bağımlı sıralı cümle: juxtaposed sentence
bağımsız cümle: independent sentence
bağlaç: conjunction
bağlaçlı yan cümle: relative clause
bağlantılı diller: cognate languages
belgisiz adıl: indefinite pronoun
belgisiz sıfat: indefinite adiective
belirli geçmiş zaman kipi: simple past tense
belirli geçmiş zamanın hikâyesi: past perfect
tense
belirli geçmiş zamanın koşulu: past conditional
belirsiz geçmiş zaman kipi: present perfect
belirsiz geçmiş zamanın koşulu: perfect
conditional
belirsiz özne: indefinite subject
belirteç tümleci: adverbial
belirteç: adverb
belirtili nesne: direct obıect
belirtili tamlama: genitival construction
belirtisiz nesne: indirect obiect
belirtisiz tamlama: shortened genitival
construction
belirtme durumu: absolutive accusative
belirtme durumu: accusative
belirtme sıfatı: determinative adiective
benzer hece yutumu: syllabic superposition
benzeşme: assimilation
benzeşmezlik: differentiation
benzeşmezlik: dissimilation
biçimbirim: morpheme
bildirme kipleri: simple tenses
bildirme cümleleri: sentences of statement

bileşik bağlaçlar: compound conjunctions
bileşik zamanlı eylemler: compound tenses
bilim dili: scientific language
birinci kişi: first person
bileşik ad: compound noun
bileşik eylem: compound verb
bileşik ses: combination sound
bileşik sıfat: compound adjective
bileşik sözcük: compound word
bileşik cümle: compound sentence
bileşik zaman: compound tense
bitişken dil: agglutinating language
bitişkenlik: agglutination
boğumlanma noktası: point of articulation
boğumlanma: articulation
bölge ağzı: local dialect
bükümlü dil: inflexional language
bükün: flection
bürünsel: prosodic
büyük ünlü uyumu: palatal harmony
c,ç
cins ad: common noun
cümle çeşitleri: sentence types
cümle vurgusu: sentence emphasis
cümle: sentence
cümlemsi: clause
cümlenin öğeleri: parts of sentence
çatı: voice
çekim eki: inflexion suffix
çekim eki: termination
çekimli eylem: finite verb
çıkma durumu: ablative
çift dudak ünsüzleri: bilabial consonants
çoğul adlar: plural nouns
çoğul eki: plural ending
çoğul: plural
çok anlamlı sözcükler: polisemic words
çok anlamlık: polysemy
çözülme: final glide
çözülme: off-glide
çözümleme: analysis
damak ünsüzü: palatal consonant
dar ünlü: narrow vowel
derin yapı: inner structure
devrik cümle: inverted sentence
deyim aktarması: expression transference
deyim: idiom
deyim: locution
dil aileleri: language families
dil akrabalığı: linguistic segmentation
dil akrabalığı: relationship of languages
dil: language
dilbilgisi: grammar
dilbilim: linguistics
dilek kipi: subjunctive mood
dilek koşul kipi: conditional
diş damak ünsüzü: palatalised dental
diş dudak ünsüzü: labio-dental
diş ünsüzü: dental
diş eti damak ünsüzü: alveopalatal
diş eti ünsüzü: alveolar
"diyafram: diaphram
dolaylı tümleç: indirect object
dönüşlü adıl: reflexive pronoun
dönüşlü çatı: reflexive
dönüşlü eylem: reflexive verb
dönüştük ekleri: reflexive affixes
durak: pause
duralama: retention
durum ortacı: agent noun
durum ortacı: present participle
durum ulacı: concordant gerund
durum ulacı: gerund of state
düşünce: thought
düz tümleç: object
düz ünlü: unrounded vowel
edat: preposition
edilgen çatı: passive voice
edilgen eylem: passive verb
ek eylem: predicative
393 
ek eylem: substantive verb
ek eylem: verb of predication
ek: affix
emir kipi: imperative
emir cümlesi: imperative sentence
en az çaba: least effort
eş anlamlı sözcükler: synonym
eş sesli sözcük: homonym
eş zamanlı yöntem: synchronic method
eşit nesneler: equal objects
eşit özneler: equal subjects
eşit tümleçler: equal complements
eşit yüklemler: equal predicates
eşitlik derecesi: equality degree
eşitlik eki: equality affix
etken eylem: active verb
ettirgen çatı: causative
ettirgen eylem: factitive verb
eylem cümlesi: verbal sentence
eylem çekim eki: ending
eylem çekim eki: termination
eylem çekimi: conjugation
eylem gövdesi: verbal stem
eylem kökü: verbal root
eylem: verb
eylemde kip: verbal mood
eylemde zaman: verbal tense
eylemden ad yapan ekler: affixes forming
nouns out of verbs
eylemden eylem yapan ekler: affixes forming
verbs out of verbs
eylemden türeme ad: deverbal noun
eylemden türeme eylem: deverbal verb
eylemlik eki: verbal affix
eylemlik: infinitive
eylemsi: verbalia
ezgi: melody
F
fiil: verb
fonoloji: phonology
geçişli eylem: transitive verb
geçişsiz eylem: intransitive verb
geçmiş zaman ortacı: past participle
geçmiş zaman: past tense
gelecek zaman kipi: future
gelecek zaman ortacı: present participle
gelecek zaman: future tense
gelecek zamanın hikâyesi: would-future
gelecek zamanın koşulu: be to-future /
conditional
geniş ünlü: wide vowel
geniş zaman kipi: aonst
geniş zaman kipi: simple present tense
geniş zaman ortacı: present participle
geniş zamanın hikâyesi: used to/would
geniş zamanın koşulu: present conditional
geniş zamanın rivayeti: used to/would
geniz ünlüsü: nasalised vowel
geniz ünsüzü: nasal
gereklik cümlesi: obligation sentence
gereklik kipi: obligation mood
gerileme: regression
gerileyici benzeşme: regressive assimilation
gırtlak ünsüzü: laryngal
girişik cümle: complex sentçe
gizli özne: pseudo subject
görevsel sesbilim: phonology
gösterge: indicator
gösterme adılı: demonstrative pronoun
gösterme sıfatı: demonstrative adiective
gövde: stem
H
harf: letter
hece bölümü: syllabic division
hece yutumu: haplology
hece yutumu: syncopation
hece: syllable
hikâye birleşik zamanı: imperfect
hikâye birleşik zamanı: pluperfect
I, İ
iç ek: infix
iç ses düşmesi: syncope
iç ses: internal
394 
iç türeme: epenthesis
içbükün: internal inflexion
ikileme: hendiadyoin
ikili çatı: syncretism
ikili ünlü: dipthong
ikinci vurgu: secondary stress
ikiz ünsüz: twin consonants
ilerleyici benzeşme: progressive assimilation
ilgeç: partide
ilgeç: preposition
ilgeç: postposition
ilgi adılı: relative pronoun
ilgi eki: mixed suffix
ilgi eki: pronominal suffix
ilk hecede vurgu: stress on the first syllable
ince ünlü: front vowel
istek cümlesi: optative sentence
istek kipi: optative
isteme kipi: mood
işaret adılı: demonstrative pronoun
işaret sıfatı: demonstrative adjective
işteş çatı: reciprocal
işteş eylem: reciprocal verb
iyelik eki: possesive suffix
kalın ünlü: back vowel
kalıplaşmış sözler: cliche
kalma durumu: locative
kapalı hece: closed syllable
kapanma ünsüzü: closure consonant
karma dil: mixed language
karşılaştırma derecesi: comparative degree
karşılaştırma sıfatları: comparative adjectives
karşılaştırmalı sözcükbilim: comparative
lexicology
karşılıklı benzeşme: reciprocal assimilation
karşıt anlamlı: antonym
katmerli birleşik zaman: secondary compound
tense
kavram: concept
kavram alanı: conceptual field
kaynaştıran diller: amalgamating languages
kaynaştırma: contraction
kesik cümle: elliptic clause
kesir sayı sıfatları: numeral adjective
kısa çizgi: hyphen
kısa hece: short syllable
kısa ünlü: short vowel
ki bağlacı: relative pronoun
kip: paradigme
kişi adılı: personal pronoun
kişi eki: personal affix
konuşma aygıtı: organs of speech
konuşma dili: spoken language
konuşma tonu: speech tone
koruma ünsüzü: intervocalic euphonic consonant
koşul bileşik cümlesi: conditional sentence
koşul bileşik zamanı: conditional
koşul cümlesi: conditional sentence
koşullu yan cümlesi: conditional clause
kök anlam: semantheme
kök: root
kökbilim: etymology
kural dışı eylem: irregular verb
kural dışı: anomaly
kurallı bileşik sıfat: regular compound adjectives
kurallı cümle: regular sentence
küçük ünlü uyumu: labial assimilation
küçük ünlü uyumu: labial harmony
küçültme eki: diminutive suffix
küçültme sıfatı: diminutive adjective
L,M
lehçe: dialect
mantıksal anlatım: logical expression
melodi doruğu: melody zenith
N
nesne: determined direct obiect
nispet eki: suffix of relation
niteleme belirteci: adverb of quality
niteleme sıfatı: qualitative adjective
nokta: period
nokta: full-sfop
noktalama: punctuation
noktalı virgül: semi colon
395 
0 ,0
olumlu cümle: positive sentence
olumlu eylem: positive verb
olumsuz cümle: negative sentence
olumsuz eylem: negative verb
olumsuzluk eki: negation partide
orta hece yutumu: haplology
orta hece yutumu: syncopation
ortaç eki: participle affix
ortaç: participle
ortak dil: common language
ortak özne: common subject
ortak tümleç: common complement
ortak yüklem: common predicate
öbek: group
ölü dil: dead language
ön damak ünsüzü: prepalatal consonant
ön ek: prefix
ön ses düşmesi: aphaeresis
ön türeme: prothesis
ön vurgu: regressive accent
ön vurgu: regressive accent
örnekseme: anology
ölümlü ünsüz: voiced consonant
ötümsüz ünsüz: unvoiced consonant
özel ad: proper noun
özne-yüklem uygunluğu: subject-verb
agreement
özne: subject
P,R
pekiştirmeli sıfat: intensive adjective
resmî dil: official language
rivayet birleşik zamanı: compound tense
s,ş
san: apposition
saygı çoğulu: augmentative plural
saygı çoğulu: plural of majesty
sayı sıfatlan: numeral adjectives
sebep ulaçları: purpose suffixes
ses aygıtı: organs of speech
ses ayrışımı: archiphoneme
ses benzeşmesi: paronomasia
ses bilgisi: phonetics
ses dalgaları: sound waves
ses düşmesi: disappearance
ses ikilemesi: gemination
ses kirişleri: vocal cards
ses oluşumu: phonation
ses türemesi: anaptyxis
ses türemesi: glide
ses: phoneme
ses: sound
sesbilim bileşeni: phonological component
sesbilim: phonology
sesçil alfabe: phonetic alphabet
sıfat tamlaması: adjectival construction
sıfat: adjective
sıklık: frequency
sıra sayı sıfatları: ordinal adjectives
sıralı cümle: coordinate sentence
soluk verme: expiration
somut ad: concrete noun
son ek: suffix
son hecede vurgu: final syllable stress
son ses düşmesi: apocope
son ses: final sound
son seste benzerlik: final sound similarity
soru adılı: interrogative pronoun
soru belirteci: interrogative adverb
soru cümlesi: interrogative sentence
soru eki: interrogative particle
soru ezgisi: interrogative melody
soru işareti: question mark
soru kipi: interrogative
soru sıfatı: interrogative adiective
soyut ad: abstract noun
söz: parole
sözcük bankası: lexicon bank
sözcük hazinesi: vocabulary
sözcük türü: parts of the speech
sözcük vurgusu: word-stress
sözcük: word
sözcükbilim: lexicology
396 
sözde özne: pseudo subject
sözdizimi bileşeni: syntactic component
sözdizimi: syntax
sözlük: dictionary
standart model: standard model
sürekli ünsüz: continuant consonant
süreksiz ünsüz: non-continuant consonant
süreksiz ünsüz: unvoiced consonant
süren ezgi: continuing melody
sürerlik eylemi: durative verb
şimdiki zaman kipi: present tense
şimdiki zaman koşulu: present conditional
şimdiki zamanın hikâyesi: past continous tense
şive: dialect
takı: case ending
tamlama: determinative group
tamlanan: determinated
tamlayan durumu: genitive
tamlayan durumu: possesıve
tamlayan: determinative
tamlayan: determining
taşra ağzı: provincialism
tek heceli dil: monosyllabic language
tekil ad: singular noun
tekil: singular
tekillik: singularism
temel anlam: basic meaning
temel cümle: main clause
temel söz varlığı: basic lexicon
terim: term
tezlik eylemi: verb of haste
tını: timbre
tırnak işareti: quotation mark
titremleme: intonation
titreşimli ünsüz: voiced consonant
titreşimsiz ünsüz: voiceless consonant
ton: tone
tonlu ünsüz: toned consonant
tonsuz ünsüz: untoned consonant
topluluk adı: collective noun
tümleç: complement
tümleç: object
türeme ünlü: anaptyctic vowel
türemiş ad: derivative
türemiş ad: derived noun
türemiş belirteç: derived adverb
türemiş sıfat: derived adverb
türemiş sözcük: derivative
türemiş sözcük: derived word
türetme: derivation
türetme: word formation
u,ü
ulaç: gerund
ulaçtı bileşik eylem: compound verb
ulaçtı bileşik eylem: descriptive verb
ulama: connection
ulusal dil: national language
uygunluk: concordance
uzun çizgi: dash
uzun hece: long syllable
uzun ünlü: long vowel
üçüncü kişi: third person
üleştirme sıfatı: distributive numeral adiective
ünlem cümlesi: exclamative sentence
ünlem cümlesi: interjective sentence
ünlem işareti: exclamation mark
ünlem vurgusu: circumflex accent
ünlem: interjection
ünlü: vowel
ünlü aktarması: vowel transference
ünlü düşmesi: elision
ünlü uyumu: vowel harmony
ünlülerin ünsüzlere etkisi: impact of vowels
on consonants
ünlüleşme: vocalisation
ünsüz uyumu: consonant harmony
ünsüz: consonant
üretimsel dönüşümlü dilbilgisi: productive
transformational grammar
üstünlük derecesi: superlative
virgül: comma
vurgu: accent
397 
vurgu: stress
vurgulu hece: tonic syllable
vurgusuz hece: atonic syllable
yabancı sözcük: borrowed word
yakın benzeşme: juxtapositional assimilation
yakın benzeşmezlik: dissimilation
yakınlık eylemi: approximative verb
yalın ad: simple noun
yalın belirteç: simple adverb
yalın cümle: simple sentence
yalın durum: nominative
yalın sıfat: simple adjective
yalın sözcük: simple form
yalın zaman: simple tense
yan anlam: connotation
yan cümle: subordinate clause
yansıma: onomatopoepia
yapı bilgisi: morphology
yapı değişmesi: morphological change
yapım eki: morpheme
yapma dil: artifical language
yardımcı eylem: auxiliary verb
yan ünlü: semi-vowel
yaşayan dil: living language
yazı: script
yazı: writing
yazım: ortography
yazın dili: literary language
yazın dili: written expression
yer belirteci: adverb of place
yeterlik eylemi: potential verb
yineleme: repetition
yinelenen bağlaçlar: repeating conjunctions
yönelme durumu: dative
yumuşak ünsüz: soft consonants
yuvarlak ünlü: rounded vowel
yuvarlaklaşma: rounding
yüklem: predicate
yüzey yapı: surface structure
zaman belirteci: adverb of time
zaman ulacı: gerund of time
zaman ulacı: temporal gerund
zaman: tense 

TÜRKÇE - ALMANCA
açık hece: offene Silbe
ad aktarması: Metonymie
ad cümlesi: Nominalsatz
ad cümlesi: Nominalphrase
ad durum ekleri: Kasus suffix
ad durumu: Fail, Kasus
ad durumu: Kasus
ad gövdesi: Nominalstamm
ad kökü: Nominalwurzel
ad tamlaması: Genitivkonstruktion
ad: Gegenstandswort
ad: Substantiv
ad: Nomen
addan ad yapan elden Sufföce der Norninalisierung
von Nomen
addan eylem yapan ekler: Suffixe der
Norninalisierung von Verben
addan türeme ad: denominales Substantiv
addan türeme eylem: denominatives Verbum
adıl "n"si: Pronominal "n"
adıl tamlaması: Genitivpronomen
adıl: Pronomen
ağaç diyagramları (dizim ağaçlan): Baumgraph
akraba diller: verwandte Sprachen
akustik sesbilim: Akustische Linguistik
alfabe: Alphabet
anadil: Muttersprache
anlam aktarması: Bedeutungsübertragung
anlam daralması: Bedeutungsbeschrânkung
anlam değişmesi: Bedeutungswandel
anlam genişlemesi: Bedeutungserweiterung
anlam genişlemesi: Bedeutungsverbreitung
anlam kayması: Bedeutungswandel
anlam: Bedeutung
anlam: Sinn
anlambilim: Semantik
anlatım: Ausdruck
anlatım: Expression
ara tümce: Satzparenthese
argo: Argot
art damak ünsüzü: Hintergaumenlaut, Postpalatal
art zamanlı yöntem: diachronische Methode
asıl sayı sıfatı: Zahladjektiv
asıl vurgu: Hauptton
atasözü: Sprichwort
ayraç (parantez): Parenthesis
B
bağımlı sıralı cümle: koordinierter Satz
bağımsız sıralı cümle: juxtaposierter Satz
bağlaç: Konjunktion
bağlaçlı yan tümce: Bezugssatz
bağlantılı diller: anfügende, aggutinierende
Sprachen
belgisiz adıl: unbestimmtes Furwort
belgisiz sıfat: unbestimmtes Adjektiv
belirli geçmiş zaman kipi: bestimmte
Vergangenheit
belirli geçmiş zaman kipi: Perfekt
belirsiz geçmiş kipi: unbestimmte Vergangenheit
belirsiz özne: unbestimmtes Subjekt
belirteç tümleçleri: adverbiales Objekt
belirteç: Adverb
belirtili ad tamlaması: Genitivkonstruktion
belirtili nesne: bestimmtes nâheres Objekt
belirtili tamlama: Genitivkonstruktion
belirtisiz ad tamlaması: verkürzter Genitiv
belirtisiz nesne: unbestimmtes nâheres Objekt
belirtisiz tamlama: gekürzte Genitivkonstruktion
belirtme durumu: Akkusativ
belirtme sıfatı: Bestimmungswort
benzer hece yutumu: Silbenschichtung
benzeşme: Angleichung
benzeşmezlik: Differenzierung
benzeşmezlik: Dissimilation
biçimbirim (morfem): Morphem
bildirme kipleri: einfache Zeitstufe
bildirme tümceleri: Behauptungssatz
bileşik zamanlı eylemler: zusammengesetztes
Verbum
399 
bilim dili: Wissenschaftssprache
birinci kişi: erste Person
birleşik ad: zusammengestztes Subslantiv
birleşik eylem: zusammengesetztes Verb
birleşik ses: Verbindungslaut
birleşik sıfat: zusammengestezles Adjektiv
birleşik sözcük: zusammengesetztes Wort
birleşik sözcük: Kompositum
birleşik tümce: zusammengesetzter Satz
birleşik zaman: zusammengesetztes Tempus
bitişken dil: agglutinierende Sprache
bitişkenlik: Agglutination
boğumlanma noktası: Artikulationspunkt
boğumlanma: Artikulation
bölge ağzı: Lokalsprache. Mundart
bulunma durumu: Lokativ
bükümlü dil: reflektierende Sprache
bükün: Flexion
bürünsel özellikler: prosodische Eigenschaften
büyük ünlü uyumu: Palatalharmonie
c,ç
cins adı: Gatlungsname
cümle: Satz
cümle çeşitleri: Satzart
cümle vurgusu: Satzakzent
cümle: Satz
cümlemsi: Quasi, Proportion
cümlenin öğeleri: Satzglieder
çatı: Diathese
çekim eki: Endung
çekim eki: Suffix
çekim eki: Flexionsendung
çekimli eylem: Verbum finitum
çengel işareti: Paragraphzeichen
çıkma durumu: Ablativ
çift dudak ünsüzleri: Bilabiate
çoğul adlar: Pluralnomen
çoğul eki: Pluralsuffix
çoğul: Plural
çok anlamlı sözcükler: Polyseme
çok anlamlılık: Polysemie
çözülme: Ausgang
çözümleme: Analyse
damak ünsüzü: Guttural, Kehlkopflaut
dar ünlü: Engvokal
daralma: Brechung
derin yapı: Tiefenstruktur
devrik tümce: Anakoluth
deyim aktarması: Metapher
deyim: Ausdruck, Redewendung
dil aileleri: Sprachfamilien
dil akrabalığı: Sprachverwandtschaft
dil: Sprache
dilbilgisi: Grammatik
dilbilim: Linguistik
dilek kipi: Wunschform
dilek koşul kipi: Desiderativum
dinleyiş sesbilimi: auditive Phonetik
diş damak ünsüzü: palatalısierter Zahnlaut
diş dudak ünsüzü: Labiodentallaut
diş ünsüzü: Zahnlaut
diş-eti damak ünsüzleri: Alveolar
dişeti ünsüzü: Alveolar
diyafram: Diaphram
dolaylı tümleç: indirektes Objekt
dönüşlü adıl: rückbezügliches Furwort
dönüşlü adıl: Reflexivpronomen
dönüşlü çatı: reflexiv
dönüşlü eylem: reflexives Verb
durak: Pause
duralama: Haltung
duralama: VerschluRdauer
durum ortacı: Nomen agentis
durum ulacı: Gerundium von Zustand
durum ulacı: Gerundium von Konkordenz
düşünce: Gedanke
düz tümleç: direktes Objekt
düz ünlü: ungerundeter Vokal
düzeltme işareti: Korrektionszeichen
edat: Nachstellung, Partikel
edilgen çatı: Passiv
edilgen eylem: Leideform
 
ek eylem: Verbum prâdikativum
ek eylem: Verbum substantivum
ek: Affix
emir kipi: Imperativ
emir tümcesi: Befehlssatz
emir tümcesi: Imperativsatz
en az çaba: geringste Anstrengung
eş anlamlı sözcükler: Synonym
eş sesli sözcük: Homonym
eş zamanlı yöntem: synchronische Methode
eşitlik derecesi: aquative Grade
eşitlik eki: Aquativus
etken eylem: Aktiv
ettirgen çatı: Kausativum
ettirgen çatı: Faktitiv
ettirgen eylem:faktilives Verb
eylem cümlesi: verbaler Sat/
eylem çekim eki: Flexionssuffix
eylem çekim eki: Flexionsendung
eylem çekimi: Konjugation
eylem gövdesi: Verbalstamm
eylem kökü: Verbalwurzel
eylem: Verb
eylemde çatı: Oiathese
eylemde kip: Modus
eylemde zaman: Tempus
eylemden türeme ad: Nomen deverbativum
eylemden türeme eylem: Verbum deverbativum
eylemlik eki: Infinitivsuffix
eylemlik: Infinitiv
eylemsi: Infinitivum. Participium, Gerundium
ezgi: Melodie
fiil (eylem): Verb
fonoloji: Phonologie
geçişli eylem: transitives Verb
geçişsiz eylem: intransitives Verb
geçmiş zaman ortacı: Partizipium
geçmiş zaman: Vergangenheit, Prateritum
gelecek zaman kipi: Füturum
gelecek zaman ortacı: Partizipium
gelecek zaman: Füturum
gelişmeli sesbilim: historische Phonetik
geniş ünlü: Breitvokal
geniş zaman kipi: Aorist
geniş zaman kipi: zeitlos
geniz ünlüsü: nasalierter Vokal
geniz ünsüzü: Nasal
gereklik cüml esi: Notwendigkeitssatz
gereklik kipi: Notwendigkeitsiorm
gerileyici benzeşme: regressive Assimilation
gırtlak ünsüzü: Kehllaut. Laryngal
girişik cümle: Satzgefüge
görevsel sesbilim (fonoloji): Phonologie
gösterge: Zeichen
gösterme adılı: Zeigefürvvort
gösterme sıfatı: Demonstrativum
gövde bükümlü diller: stammflektierende
Sprachen
gövde: Stamm
H
harf: Buchshabe
hece bölümü: Silbentrennungsgesetz
hece yutumu: Haplologie
hece yutumu: Synkope
hece: Silbe
hikâye birleşik zamanı: Imperfekt
hikâye birleşik zamanı: Plusquamperfekt
ı, i
iç ek: Infix
iç ses düşmesi: Synkope
iç ses: Inlaut
iç seste ünlü türemesi: Einschub eines Vokals
iç seste ünsüz türemesi: Einschub eines
Konsonanten
iç türeme: Epenthese
içbükün: internale Inflexion
ikileme: Hendiadyoin
ikili çatı: Synkretismus
ikili ünlü: Diphthong
401 
ikinci vurgu: Nebenton
ilerleyici benzeşme: progressive Assimilation
ilgeç: Nachstellung, Partikel
ilgi adılı: Relativpronomen
ilgi eki: pronominales Suffix
ilk hecede vurgu: Betonung der erslen Silbe
ince ünlü: vorderer Vokal
istek cümlesi: optativer Satz
istek kipi: Optatıv
isteme kipleri: Ausageweise
işaret adılları: Demonstrativpronomen
işaret sıfatlan: Demonstrativadjektiv, Zeigebeiwoit
işteş çatı: vvechselbezügig, reziprok
işteş eylem: reziprokes Verbum
iyelik eki: Possesivsuffix
kalın ünlü: hinterer Vokal
kalma durumu: Lokativ
kapalı hece: geschlossene Silbe
kapanma ünsüzleri: geschlossener Konsonant
karma dil: Mıschsprache
karşılaştırma derecesi: Komparativ
karşılaştırmalı dilbilgisi: Komparative Grammatik
karşılaştırmalı sözcükbilim: Komparative
Lexikologie
karşılıklı benzeşme: reziproke Assimilation
karşıt anlamlı: Antonym
katmerli birleşik zaman: Tempus Kompositum
kavram: Begriff
kavram alanı: Begriffsebene
kaynaştıran diller: amalgamierende Sprachen
kaynaştırma: Zusammenziehung, Kontraktion
kesik cümle: elliptischer Satz
kısa hece: kurze Silbe
kısa ünlü: kurzer Vokal
ki bağlacı: Relativpronomen
-ki eki: Endung ki
kip: Paradigma
kişi adılı: personliches Furwort
kişi eki: Personalendung
konuşma aygıtı: Sprachwerkzeuge
konuşma dili: Lautsprache
konuşma tonu: Sprechton
koruma ünsüzü: eingeschalteter euphanıscher
Konsonant
koşul bileşik cümlesi: Konditionalsatz
koşul bileşik zamanı: Konditional
koşul tümcesi: Konditionalsatz
koşullu yan cümlesi: Bedingungssatz
kök anlam: Bedeutungselement
kök bükümlü diller: stammflektıerende Sprachen
kök: Wurzel
kökbilim: Etymologie
kural dışı eylem: unregelmâftiges Verb
kural dışı: Anomalie
küçük ünlü uyumu: Labialassimilation
küçük ünlü uyumu: Labialharmonie
küçültme eki: Verkleinerungssuffix
küçültme sıfatları: Verkleinerungsadjektiv
UN
lehçe: Dialekt
nesne: bestimmtes nâheres Objekt
nispet eki: Relationssuffix
niteleme belirteci: Adverb der Art und Weise
niteleme sıfatı: Eigenschaftswort
nokta: Punkt
noktalama: Interpunktion
noktalı virgül: Semikolon
0,0
olumlu cümle: Behauptungssatz
olumlu eylem: Verbum positivum
olumsuz cümle: negativer Satz
olumsuz eylem: Verbum negativum
olumsuzluk eki: Vemeinungspartikel
orta hece yutumu: Haplologie
orta hece yutumu: Synkope
ortaç: Partizip
ortak dil: Gemeinsprache
ortak özne: Geimeinsubjekt
ortak tümleç: Gemeinobjekt
ortak yüklem: Gemeinverb
402 
ölü dil: tote Sprache
ön damak ünsüzü: vorderer Palatalguttural
ön ek: Prafix
ön ses düşmesi: Aphârese
ön ses: Anlaut
ön türeme: Prothese
ön vurgu: regressiver Akzent
örnekseme: Analogic
ötümlü ünsüzler: stimmvoller Konsonant
ötümsüz ünsüzler: stimmloser Konsonant
özel ad: Eigenname
özne-yüklem uygunluğu: Kongruenz
özne: Subjekt
P,R
pekiştirmeli sıfat: Intensıvum
resmi dil: offizielle Sprache
rivayet birleşik zamanı: Erzahlungsform. Narrativ
s,ş
san: Apposition
saygı çoğulu: Höflichkeitsplural
saygı çoğulu: vergrössemder Plural
sayı sıfatları: Zahlwort
sert ünsüzler: gespannter Konsonant
ses aygıtı: Sprechorgame
ses ayrışımı: Archıphonem
ses benzeşmesi: Lauiassırmlation, Lautangleichung
ses bilgisi, sesçil: Phonetik
ses dalgaları: Lautwellen
ses düşmesi: AusstoRung
ses ikilemesi: Gemination
ses kirişleri: Stimmbânder
ses oluşumu: Stimmbildung
ses şiddeti: Intensitât
ses türemesi: Adventivlaut
ses türemesi: Anaptyxis
ses türemesi: Einschubvokal
ses yolu: Lautrohr
ses: Phonem
ses: Laut
sesbilim: Phonologie
sesçil alfabe: Lautschrift
sesçizer: Sonagraph
sesin yeğinliği: Intensitât
sıfat tamlaması: Adjektivkonstruktion
sıfat: Adjektiv
sıklık: Frequenz
sıra sayı sıfatları: Ordinalzahlen
sıralı tümce: beigeordneter Satz, koordınierter
Satz
soluk verme: Expiration
somut ad: konkretes Substantivum
somutlaştırma: Konkretisierung
son ek: Suffix
son hecede vurgu: Betonung der letzten Endung
son ses düşmesi: Apokope
son ses: Auslaut
soru adılı: Fragefürvvort
soru belirteci: Frageadverb
soru cümlesi: Fragesatz
soru eki: Fragepartikel
soru işareti: Fragezeichen
soru sıfatı: Frageadjektiv
soyut ad: abstraktes Nomen
söyleyiş sesbilim: Phonologie
söz: Rede
sözcük hazinesi: Vokabular
sözcük türü: Wortart
sözcük vurgusu: Wortbetonung
sözcük: Wort
sözcükbilim (leksikoloji): Lexikologie
sözde özne: Pseudosubjekt
sözdizimi: Syntax
sözlük: Worterbuch
sürekli ünsüz: Sonorlaut
sürekli ünsüz: stimmhafter Konsonant
süreksiz ünsüz: stimmloser Konsonant
sürerlik eylemi: Verbum durativum
şimdiki zaman kipi: Gegenwart
şive: Akzent
takı: Suffix des Kasus
tamlama: determinative Gruppe. Wortgefuge
403 
tamlanan: bestimmt
tamlayan durumu: Getiniv. Wesfall
tamlayan durumu: Possesiv
tamlayan: bestimmend, determinate
taşra ağzı: Provinzialismus
tek heceli dil: einsilbige Sprache
tekil adlar: Singulamomen
tekil: Singular
temel anlam: Grundbedeutung
temel cümle: Hauptsatz
temel söz varlığı: Grundwortschatz
terim: Terminus
tezlik eylemi: Hast Verbum, Zeitwort von Eile
tını: Klangfarbe
tırnak İşareti: Anführungszeichen
titremleme: Betonung, Intonation
titreşimli ünsüzler: stimmhafter Konsonant
titreşimsiz ünsüzler: stimmloser Konsonant
ton: Ton
topluluk adı: Sammelname, Kollektivum
tümleç: Ergânzung
tümleç: Objekt
türeme ünlü: Einsatzvokal
türemiş ad: abgeleitetes Nomen
türemiş belirteç: abgeleitetes Umstandswort,
Adverb
türemiş sıfat: Adjektiv
türemiş sözcük: abgeleitetes Wort
türetme: Ableitung
türetme: Wortbildung, Weiterbildung
U,Ü
ulaç: Konverb, Gerundium
ulaçlı bileşik eylem: deskriptives Verbum
ulaçtı bileşik eylem: Verbum kompositum
ulama: AnschluR
ulusal dil: Nationalsprache
uygunluk: Kongruenz
uzun hece: lange Silbe
uzun ünlü: langer Vokal
üçüncü kişi: drirte Person, doppelseitige
Assimilation
üleştirme sıfatı: distributive Zahl
ünlem cümlesi: affektiver Satz
ünlem cümlesi: Ausrufsatz
ünlem işareti: Ausrufezeichen
ünlem vurgusu: Zirkumflex
ünlem: Interjektion
ünlü: Vokal. Selbstlaut
ünlü düşmesi: VokalausstoBung
ünlü uyumu: Vokalharmonie
ünlüleşme: Vokalisierung
ünsüz uyumu: Konsonantenharmonie
ünsüz: Konsonant. Mitlaut
üretimsel dönüşümlü dilbilgisi: Generative
Transformationsgrammatik
üstünlük derecesi: Superiativ
virgül: Komma
vurgu: Akzent
vurgu: Intensitâtsbetonung
vurgulu hece: betonte Silbe
vurgusuz hece: atonale, unbetonte Silbe
yabancı sözcük: Fremdwort, Lehnwort
yabancı sözcüklerde ünlü düşmesi:
VokalausstoBung bei Fremdwortem
yakın benzeşme: unmittelbare Assimilation
yakın benzeşmezlik: Dissimilation
yakınlık eylemi: Verbum approximativum
yalın ad: eınfaches Nomen
yalın belirteç: einfaches Adverb
yalın cümle: einfacher Satz
yalın durum: Nominativ
yalın sıfat: einfaches Adjektiv
yalın sözcük: einfaches Wort
yalın zaman: einfaches Tempus
yalınlayan diller: isolierende Sprachen
yan anlam: Nebenbedeutung. Konnotation
yan cümle: Nebensatz
yansıma ünlemleri:
yansıma: Onomatopöie, Schallnachahmung
yansımalı sözcükler:
yapı bilgisi: Wortbildunslehre, Morphologie
404 
yapı değişmesi: Formenwandel
yapım eki: Morphem
yapma dil: künstliche Sprache
yardımcı eylem: Hilfsverbum
yarı benzeşme: unvollstandige Angleichung
yarı ünlü: Halbvokal Semivokal
yaşayan dil: lebende Sprache
yazı: Schritl
yazım: Orthographie
yazın dili, yazı dili: geschriebene Sprache
yazın dili: Schriftsprache
yer belirteci: Ortsadverb
yeterlik eylemi: Verbum potentialis
yıldız işareti: Asteriskus
yineleme: Repetition
yönelme durumu: Dativ
yumuşak ünsüzler: stimmhafter Konsonant
yuvarlak ünlü: gerundeter Vokal
yuvarlaklaşma: Rundung
yüklem öbeği: Prâdikatgruppe
yüklem: Prâdikat
yüklemin düşmesi: Wegfallen des Prâdikats
yüzey yapı: Oberflâchenstruktur
zaman belirteci: Adverb der Zeit
zaman eki: Zeitsuffix
zaman ulacı: Gerundium der Zeit, temporales
Gerundium
zaman: Zeit TÜRKÇE - FRANSIZCA


açık hece: syllabe ouverte
ad cümlesi: phrase nominale
ad durum ekleri: suffixes des cas nominatifs
ad durumu: cas nominatinatif
ad gövdesi: theme nominal
ad kökü: racıne nominale
ad tamlaması: complement du nom
ad: nom
ad: nom. substantif
addan ad yapan ekler: suffixes derivant un
nom d'un nom
addan eylem yapan ekler: suffixes derivant un
verbe d'un nom
addan türeme ad: nom derive d'un nom
addan türeme eylem: verbe derive dun nom
adıl "n"si: pronominal "n"
adıl tamlaması: adjectif possessif
adıl: pronom
ağaç diyagramları (dizim ağaçlan): diagramme
darbe
akraba diller: langues parentes
akustik sesbilim: phonologie acoustique
alfabe: alphabet
anadil: langue commune
anadili: langue matemelle
anlam aktarması: transmission semantique
anlam daralması: restriction semantique
anlam değişmesi: changement du sens
anlam genişlemesi: extension semantique
anlam kayması: glissement de sens
anlam: sens
anlambilim bileşeni: composant semantique
anlambilim: semantique
anlatım: expression
ara tümce: phrase du parenthese, apposition
argo: argot
art damak ünsüzü: consonne postpalatale,
velaire, consonne gutturale
art zamanlı yöntem: methode diachronique
asıl sayı sıfatı: adjectifs numeraux cardinaux
asıl vurgu: accent principal
atasözü: proverbe
ayraç (parantez): parenthese
B
bağımlı sıralı cümle: proposition subordonnee
bağımsız sıralı cümle: proposition juxtaposee,
proposition independante
bağlaç: conjunction
bağlaçlı yan tümce: proposition relative
bağlantılı diller: langues agglutinantes
belgisiz adıl: pronom indefini
belgisiz sıfat: adjectif indefini
belirli geçmiş zaman kipi: passe compose,
passe defini, passe determine, passe simple
belirli geçmiş zamanın hikâyesi: imparfait
belirsiz geçmiş zaman kipi: passe indefini
belirsiz özne: impersonnel
belirteç: adverbe
belirtili ad tamlaması: complement du nom defini
belirtili nesne: complement d'objet direct
belirtili tamlama: construction genitive defime
belirtisiz ad tamlaması: complement du nom
indefini
belirtisiz nesne: complement d'object indirect
belirtisiz tamlama: construction genitive indefinie
belirtme durumu: accusatif
belirtme sıfatı: adjectif determinatif
benzer hece yutumu: superposition syllabique
benzeşme: assimilation
benzeşmezlik: dissimilation
benzeşmezlik: differentiation
biçimbirim (morfem): morpheme
bildirme kipi: mode ındicatif
bildirme tümceleri: phrases enonciatıves
bileşik bağlaçlar: conjunctions composees
bileşik zamanlı eylemler: verbes aux temps
composes
bilim dili: langue scientifique
birinci kişi: premiere personne
birleşik ad: nom compose
birleşik eylem: verbe compose
406 
birleşik sıfat: adjectil compose
birleşik sözcük: mot compose
birleşik tümce: phrase composee
birleşik zaman: temps compose
bitişken dil: langue agglutinante
bitişkenlik: agglutination
boğumlanma noktası: point d'articulation
boğumlanma: articulation
bölge ağzı: dialect regionale
bulunma durumu: locatif
bükümlü dil: langue flexionnelle
bükümlü diller: langues agglutinantes
büküm: flexion
bürünsel özellikler:
büyük ünlü uyumu: harmonic vocalique
c,ç
cins adı: nom commun
cümle çeşitleri: sorte de phrases
cümle: phrase, proposition
cümlenin öğeleri: composants de la phrase
çatı: voix
çekim eki: suffixe de conjugaison, terminaison
de congugaıson
çekimli eylem: verbe conjugue
çıkma durumu: ablatif
çift dudak ünsüzleri: consonnes labiates
çoğul adlar: noms pluhels
çoğul eki: suffixe du pluriel, desinence du pluriel
çoğul: pluriel
çok anlamlı sözcükler: mots polysemiques
çok anlamlılık: polysemie
çözülme: detente
çözümleme: anlyse
damak ünsüzü: consonne palatale
dar ünlü: voyelle etroite
daralma ünsüzleri: consonnes de retredssement
daralma: retredssement
daralmış ünlü: voyelle retrecie
derin yapı: structure profonde
devrik tümce: phrase inversee
deyim aktarması: transmission de locution,
transmission de I'expression
deyim: expression, locution
dil aileleri: families de langues
dil akrabalığı: parente de langues
dil: langue
dilbilgisi: grammaire
dilbilim: linguistique
dilek kipi: mode subjonctif, mode desideratif
dinleyiş sesbilimi: phonologie
diş damak ünsüzü: consonne labiodentale
diş ünsüzü: consonne dentale
diş-eti damak ünsüzleri: consonne alveolaire
palatale
dişeti ünsüzü: consonne alveolaire
diyafram: diaphragme
dolaylı tümleç: complement circonstanciel
dönüşlü adıl: pronom reflechi
dönüşlü çatı: voix reflechie
dönüşlü eylem: verbe pronominal reflechi
dönüşlük ekleri: suffixes du verbe pronominal
reflechi
durak: pause, arret
duralama: tenue
durum ortacı: participe present
durum ulacı: gerondif
duygusal anlatım: expression affective
düşünce: pensee
düz tümleç: complement d'objet direct
düz ünlü: voyelle non-arrondie
düzeltme işareti: signe de correction
edat: postproposition, particule
edilgen çatı: voix passive
edilgen eylem: verbe passif
ek eylem: verbe substantif
ek: suffixe
emir kipi: mode imperatif
emir tümcesi: phrase imperative
en az çaba: le moins d'effort
eş anlamlı sözcükler: les synonymes
eş sesli sözcük: les homonymes
407 
eş zamanlı yöntem: methode synchronique
eşit nesneler: objects equivalents, complements
equivalents
eşit özneler: sujets equivalents
eşit tümleçler: complement equivalents
eşit yüklemler: verbe equivalents
eşitlik derecesi: point d'equivalence
eşitlik eki: suffixe d'equivalence
etken eylem: verbe actif
ettirgen çatı: voix factitive
ettirgen eylem: verbe factitif
eylem cümlesi: proposition verbale
eylem çekim eki: desinence, suffixe, terminaison
de conjguaison
eylem çekimi: conıugaison
eylem gövdesi: verbe conjugue
eylem kökü: radical du verbe
eylem: verbe
eylemde çatı: voix du verbe
eylemde kip: mode du verbe
eylemde zaman: temps du verbe
eylemden ad yapan ekler: suffixes denvant un
nom d'un verbe
eylemden eylem yapan ekler: suffixes denvant
un verbe dun verbe
eylemden türeme ad: nom derive dun verbe
eylemden türeme eylem: verbe derive dun verbe
eylemlik eki: suffixe d'infinitrf
eylemlik: infinitif
eylemsi: quasi - proposition
ezgi: melodie
fiil (eylem): verbe
fonoloji: phonologie
geçişli eylem: verbe transitif
geçişsiz eylem: verbe intransitif
geçmiş zaman ortacı: participe passe
geçmiş zaman: temps passe
gelecek zaman: fütur
gelecek zamanın hikâyesi: fütur dans le passe
geniş ünlü: voyelle large
geniş zaman: present general
geniz ünlüsü: voyelle nasale
geniz ünsüzü: consonne nasale
gereklik cümlesi: phrase de necessite
gereklik kipi: mode de necessite
gerileme: regression
gerileyici benzeşme: assimilation regressive
gırtlak ünsüzü: consonne laryngienne
girişik cümle: phrase complexe
görevsel sesbilim (fonoloji): phonologie
gösterge: signification
gösterme adılı: pronom demonstratif
gösterme sıfatı: adjectif demonstratif
gövde: theme
H
hart: lettre
hece bölümü: division syllabique
hece yutumu: haplologie
hece: syllabe
hikâye birleşik zamanı: Imparfait
ı, i
iç ek: infixe
iç hecede vurgu: accent â la syllabe interieure
iç ses düşmesi: syncope
iç ses: phoneme mediate
iç seste ünlü türemesi: epenthese vocalique
iç seste ünsüz türemesi: epenthese
consonantique
iç türeme: epenthese
ikileme: hendiadyin
ikili çatı: syncretisme
ikili ünlü: diphtongue
ikinci vurgu: accent secondaire
ikiz ünsüz: double consonne
ilerleyici benzeşme: assimilation progressive
ilgeç tümleçleri: complement de postposition,
de particule
ilgeç: postposition, particule
ilgi adılı: pronom relatif
408 
ilgi eki: suffixe relative, pronominale
ilk hecede vurgu: accent sur la premiere syllabe
ince ünlü: voyelle anterieure
istek cümlesi: proposition optative
istek kipi: mode optatif
işaret adılları: pronoms demonstrates
işaret sıfatları: adjectifs demonstratifs
işteş çatı: structure reciproque
işteş eylem: verbe pronominal reciproque
iyelik eki: suffixes possesses
K,L
kalın ünlü: voyelle posterieure
kalıplaşmış sözler: expressions figees
kalma durumu: locatif
kapalı hece: syllabe fermee
kapalı ünlüler: voyelles fermees
karma dil: langue mixe
karşılaştırma derecesi: comparatif
karşılaştırma sıfatlan: adjectifs de comparaison
karşılaştırmalı dilbilgisi: grammaire comparee
karşılaştırmalı sözcükbilim: lexicologie
comparee
karşılıklı benzeşme: assimilation reciproque
karşıt anlamlı: antonyme
katmerli birleşik zaman: temps surcompose
kavram alanı: champ semantique
kavram: conception, sens
kaynaştıran diller: langues contractiles
kaynaştırma ünsüzleri: les consonnes de
contraction
kaynaştırma: contraction
kesik cümle: proposition elliptique
kesme işareti: trait d'union
kısa çizgi: trait court
kısa hece: syllabe courte
kısa ünlü: voyelle courte
kıyaslama ulaçlan: conjunctions de comparaison
ki bağlacı: relatif "ki"
-ki eki: suffixe "ki"
kip: mode
kişi adılı: pronom personnel
kişi eki: desinence de la personne
konuşma aygıtı: appareil de la parole
konuşma dili: la langue parlee
konuşma tonu: ton de parole
koruma ünsüzü: consonne intervocalique
koşul bileşik cümlesi: phrase conditionnelle
koşul bileşik zamanı: temps conditionnel
koşul tümcesi: phrase conditionnelle
koşullu yan cümle: proposition conditionnelle
secondaire
kök anlam: semanteme
kök bükümlü diller: Langues flexionnelles
kök: racine
kökbilim: etymologic
köşeli ayraç:
kural dışı eylem: verbe irregulier
kural dışı: irregulier
kurallı bileşik sıfatlar: adjectifs composes
reguliers
kurallı cümle: phrase reguliere
küçük ünlü uyumu: harmonie labiale
küçültme eki: suffixe diminutive, le diminutif
küçültme sıfatlan: adjectifs diminutifs
lehçe: dialecte
M, N
mantıksal anlatım: expression logique
melodi doruğu: sommet de melodie
mi soru eki: suffixe de question "mi"
nesne: complement
nispet eki: suffixe de relation
niteleme belirteci: adverbe qualificatif
niteleme sıfatı: adjectif qualificatif
nokta: point
noktalama: ponctuation
noktalı virgül: point virgüle
0,0
olumlu cümle: phrase affirmative
olumlu eylem: verbe positif
olumsuz cümle: phrase negative
olumsuz eylem: verbe negatif
olumsuzluk eki: suffixe de negation
orta hece yutumu: haplologie
409 
ortaç ekleri: suffixes du participe
ortaç: participe present
ortaçlı tümleç: complement â participe
ortak dil: langue commune
ortak özne: sujet commun
ortak tümleç: complement commun
ortak yüklem: predicat commun
obekleşmiş bağlaçlar: groupe de conjunctions
ölü dil: langue morte
ön damak ünsüzü: consonne prepalatale
ön ek: prefixe
ön ses düşmesi: apherese
ön ses: son initial
ön seste benzerlik: assimilation au son initial
ön türeme: prothese
ön vurgu: accent regressif
örnekseme: analogie
ötümlü ünsüzler: consonnes sonores
ötümsüz ünsüzler: consonnes sourdes
özel ad: nom propre
özne öbeği: groupe de sujet
özne-yüklem uygunluğu: accord du verbe
avec le sujet
özne: sujet
P,R
pekiştirmeli sı/at: adjectif intensif
resmî dil: langue offıcıelle
rivayet birleşik zamanı: temps dubitatif
s,ş
san sıfatları: adjectifs d'apposition
san: apposition
saygı çoğulu: pluriel augmentatif
sayı sıfatları: adjectifs numeraux
sebep ulaçları: conjonctions de cause
sert ünsüzler: consonnes dures
sert ünsüzlerin yumuşaması: adoucissement
des consonnes dures
ses aygıtı: appareil de son
ses ayrışımı: archıphoneme
ses benzeşmesi: assimilation de son
ses bilgisi, sesçil: phonetique
ses birleşmesi: combinaison de son
ses dalgaları: vibrations de voix
ses düşmesi: apherese
ses ikilemesi: gemination
ses kirişleri: cordes vocales
ses oluşumu: phonation
ses şiddeti: violence de voix
ses türemesi: prothese
ses yansıtan sözcükler: mots refletant les voix
ses yolu: voie de son
ses zenginliği: richesse de voix
ses: pnoneme. son
sesbilim bileşeni: composant de la phonologie
sesbilim: phonologie
sesçil alfabe: alphabet phonetique
sesin titreşim özellikleri: particularites de
vibration phonetique
sıfat tamlaması: complement d'adjectif
sıfat: adjectif
sıklık: frequence
sıra sayı sıfatları: adjectifs numeraux cardinaux
sıralı tümce: proposition coordonnee
soluk verme: expiration
somut ad: nom concret
somutlaştırma: concretisation
son ek: suffixe
son hecede vurgu: accentuation â la derniere
syllabe
son ses düşmesi: apocope
son ses: phoneme final
son seste benzerlik: assimilation au phoneme
final
soru adılı: pronom interrogate
soru cümlesi: phrase interrogative
soru eki: suffixe de question
soru işareti: point d'interrogation
soru kipi: mode d'interrogation
soru sıfatı: adjectif interrogate
soyut ad: nom abstrait
söyleyiş sesbilim: phonetique
söz: parole
sözcük bankası: banque de mots
sözcük başında çift ünsüz: double consonne
au debut du mot
410 
sözcük hazinesi: vocabulaire
sözcük içinde ünsüz benzeşmesi: assimilation
consonantique dans le mot
sözcük sonunda ünsüz benzeşmesi: assimilation
consonantique â la fin du mot
sözcük türü: genre de mots
sözcük vurgusu: accent de mot
sözcük: mot
sözcükbilim (leksikoloji): lexicologie
sözdizimi bileşeni: composant syntaxique
sözdizimi: syntaxe
sözlük: dictıonnaıre
standart model: modele standard
sürekli ünsü^: consonne sonore
süreksiz ünsüz: consonne sourde
sürerlik eylemi: verbe duratif
şimdiki zaman: present
şimdiki zamanın hikâyesi: imparfait
şive: dialecte
T
takı: sutfixe
tamlama: determinant, complement du nom
tamlanan: determine
tamlayan durumu: genitif
tamlayan: determinant
taşra ağzı: provençal
tek heceli dil: langue monosyllabique
tekil adlar: noms singuliers
tekil: sıngulier
tekillik: sıngularite
temel anlam: sens fondamental
temel cümle: proposition principale
temel söz varlığı: vocabulaire fondamental
terim: terme
tını: intonation
tırnak İşareti: guillemot
titremleme: intonation
titreşimli ünsüzler: consonnes sonores
titreşimsiz ünsüzler: consonnes sourdes
ton: ton
topluluk adı: nom collectif
tümleç: complement circonstanciel
türeme ünlü: voyelle derivee
türemiş ad: nom derivee
türemiş bağlaç: conjonction derivee
türemiş belirteç: adverbe derive
türemiş sıfat: adjectif derive
türemiş sözcük: mot derive
türetme: derivation
U,Ü
ulaç ekleri: suffixes de gerondif
ulaç: gerondif
ulama: connection
ulusal dil: langue nationale
uygunluk: accord
uzun hece: syllabe longue
uzun ünlü: voyelle longue
üç nokta: trois points
üçüncü kişi: troisieme personne
üleştirme sıfatı: adjectif numeral distributif
ünlem cümlesi: phrase exclamative, phrase
interjective
ünlem işareti: point dexclamation
ünlem öbekleri: groupe exclamatif
ünlem vurgusu: accent exclamatif
ünlem: interjection, exclamation
ünlü düşmesi: elision
ünlü türemesi: prothese vocalique
ünlü uyumu: harmonie vocalique
ünlü: voyelle
ünlüleşme: vocalisation
ünsüz benzeşmesi: assimilation consonantique
ünsüz türemesi: prothese consonantique
ünsüz uyumu: harmonie consonantique
ünsüz: consonne
unvan (san) sıfatları: adjectifs professionnels
üretimsel dönüşümlü dilbilgisi: grammaire
generative
üstünlük derecesi: supertatif
V
virgül: virgüle
vurgu: accent
vurgulu hece: syllabe accentuee
vurgusuz hece: syllabe atone
411 
yabancı sözcük: mot etranger
yabancı sözcüklerde ünlü düşmesi: elision
aux mots etrangers
yabancı sözcüklere gelen ekler: suffixes pour
les mots etrangers
yakınlık eylemi: verbe approximatif
yalın ad: nom simple
yalın bağlaç: conjonction simple
yalın belirteç: adverbe simple
yalın cümle: phrase simple
yalın durum: nominatif
yalın sıfat: adjectif simple
yalın sözcük: mot simple
yalın zaman: temps simple
yalın zamanlı eylemler: verbes au temps simple
yalınlayan diller: langues monosyllabiques
yan anlam: connotation
yan cümle: proposition subordonnee
yansıma ünlemleri: interjections onomatopeiques.
exclamations onomatopeiques
yansıma: onomatopee
yansımalı sözcükler: mots onomatopeiques
yapı bilgisi: morphologie
yapı değişmesi: changement morphologique
yapım eki: affixe de formation
yapma dil: langue artificielle
yardımcı eylem: verbe auxiliaire
yarı ünlü: semi-voyelle
yasayan dil: langue vivante
yazı: ecriture
yazım: ortographe
yazın dili, yazı dili: langue ecrite
yer belirteci: adverbe de lieu
yeterlik eylemi: verbe potentiel
yıldız işareti: signe d'etoile
yineleme: repetition
yinelenen bağlaçlar: conjonctions repetees
yönelme durumu: datif
yumuşak ünsüzler: consonnes douces
yuvarlak ünlü: voyelle ronde
yuvarlaklaşma: rondeur
yüklem öbeği: groupe de predicat
yüklem: predicat
yüzey yapı: structure de surface
zaman belirteci: adverbe de temps
zaman eki: suffixe de temps
zaman ulacı: gerondif de temps
zaman: temps
zincirleme ad tamlaması: complement de nom
enchaine
zincirleme sıfat tamlaması: complement rfadjectıf
enchaine
TÜRKÇE - OSMANLICA


ad çekimi: isim tasrifi
ad durumu: isim hali
ad gövdesi: isim tabanı
ad kökü: isim cezri
ad tamlaması: izafet terkibi
ad: isim
addan türeme ad: isimden müştak isim
addan türeme eylem: isimden müştak fiil
adıl: zamir
adlık: isim
ağır eylemlik: sakil mastar
akraba diller: akraba lisanlar
alfabe: elifba
anadili: lisân-ı mâder-zâd
anlam: mana
anlambilim: ilm-i meani
anlatım: ifade
ara tümce: cümle-i mutarıza
atasözü: durûb-i emsal
aykırılık: istisna
B
bağlaç: rabıt
bağlaçlı yan tümce : cümle-i istidrakiye
bağlama ulacı: atıf sıygası
bağlama ulacı: sıyga-i atfiye
basit eylem: fi'l-i basit
belgisiz sıfat: sıfât-ı mübheme
belirti geçmiş zaman kipi: şuhudi mazi
belirsiz geçmiş zaman kipi: nakli mazi
belirteç: zarf
belirtili nesne: marife
belirtili nesne: mef'ûlü sarih
belirtili tamlama: tayinli izafet
belirtisiz nesne: nekre
belirtisiz tamlama: tayinsiz izafet
belirtme durumu: mefulün bih
belirtme sıfatı: sıfat-ı ta'yiniyye
benzeşme: temsil
bildirme kipleri: sıyga-i ahbariye
bildirme koşacı: haber edatı
bildirme koşacı: sıyga-i haber edatı
bildirme tümceleri: haber cümleleri
bilim dili: lisan-ül ilm
birinci kişi: birinci şahıs
birleşik ad: ismi mürekkep
birleşik eylem: fi'l-i mürekkep
birleşik sıfat: mürekkep sıfat
birleşik tümce: mürekkep cümle
birleşik zaman: mürekkep zaman
bitişken dil: iltisaki lisan
boğumlanma: telaffuz
bükün: insıraf
bükümlü dil: tasrifti lisan
büyük ünlü uyumu: büyük ahenk kaidesi
c,ç
cins ad: ism-i cins
cins: cins
cins: keyfiyet
çatı ekleri: fiil binası lahikaları
çatı: bina
çatı: fiil binası
çekim eki: tasnf lahikası
çekimli eylem: tasnfli fiil
çıkma durumu: mef-ûl-i anh (mef'ul-i minh)
çoğul ekleri: cemi lahikaları
çoğul: cemi
çözümleme: tahlil
damak ünsüzü: haneki samit
deyim: tabir
dil: lisan
dilbilgisi: sarf ü nahiv
dilbilim: ilm-i lisan
dilek kipi: temenni
diş damak ünsüzü: haneki sinni
diş dudak ünsüzü: sefevi sınnî
413 
diş ünsüzü: sinni samit
dişil: muennes
dolaylı tümleç: mef'ûl-ün gayri sarih
dönüşlü adıl: mutavaat zamiri
dönüşlü çatı: mutavaat
dönüşlü eylem: fi'l-i mutavaat
dudak ünsüzü: şefevi samit
durum ortacı: ism-i fail
duygu ünlemi: teessürî nida
düşme: hazf
edebiyat dili: lisânı edeb
edilgen çatı: meçhul bina
edilgen eylem: fi'l-i meçhul
ek: lahika
ek eylem: cevher fiili
emir kipi: emir sıygası
emir tümcesi: cümle-i emriye
eril: müzekker
eski biçim sözcük: miras kelime
eşanlamlı sözcükler: müteradif
eşitlik derecesi: derece-i müsavat
essesli sözcükler: mütecanis lafızlar
etken eylem: malum fiil
ettirgen çatı: müteaddi fiil
eylem çekim eki: tasrif lahikası
eylem çekimi: fiil tasrifi
eylem çekimi: tasrif
eylem kökü: fiil cezri
eylem: fiil
eylemden türeme ad: fiilden müştak isim
eylemden türeme eylem: fiilden müştak fiil
eylemsi: fen fiil
geniz ünsüzü: hayşumi samit
gereklik kipi: fi'l-i vücübi
gereklik tümcesi: cümle-i vücubıye
gırtlak ünsüzü: hançere samiti
girişik tümce: mudil cümle
gösterme adılı: işaret zarfı
gösterme sıfatı: işaret sıfatı
H
harf: harf
hece dengesi: hece tevazünü
hece: hece
hemze: hemze
hikâye bileşik zamanı: hikâye
hüküm: yargı
İ
iç uyak: seci
ikil: tesniye
ikili kök: muhtelit kök
ikinci kişi: ikinci şahıs
ilgeç: edat
isim tamlaması: terkib-i izafî
istek eylemi: fi'l-i iltizâmı
istek kipi: iltizami sıygası
istek tümcesi: cümle-i iltizamiye
isteme kipleri: inşai sıygalar
işaret adılı: Ism-i işaret
işaret sıfatları: sıfât-ı işâriyye
işteş çatı: müşareket
işteş eylem: müşareket fiili
iyelik eki: zamir-i nisbi
iyelik eki: aidiyet eki
iyelik eki: mülkiyet eki
geçişsiz eylem: fi'l-i lâzım
geçişli eylem: fi'l-i müteaddî
geçmiş zaman ortacı: ism-i mef-ul
gelecek zaman kipi: istikbal sıyga
gelecek zaman: istikbal
geniş zaman kipi: muzari
kalma durumu: mef ulun fih
karşılaştırma derecesi: derece-i tafdil
karşılaştırma derecesi: mukayese
katmerli birleşik zaman: katmerli mürekkep
sıyga
kesik tümce: hazf-ü takdir
414 
kısa ünlü: kısa sait
kip: fiil tasrifi
kip: sıyga
kişi adılı: şahıs zamiri
kişi eki: şahıs lahikası
kişi: şahıs
konuşma aygıtı: telaffuz cihazı
koruma ünsüzü: vikaye harfi
koşul birleşik zamanı: şart sıygası
koşul tümcesi: şart cümlesi
kök: cezir
kökbilim: iştikak
kural dışı eylem: fi'l-i gayr-ı kıyâsi
kural dışı: müstesna
küçük dil: lisân-ı mizmâr
küçük ünlü uyumu: küçük ahenk kaidesi
küçültme eki: tasgir eki
L
lehçe: lehçe
M, N
mastar: eylemlik
mazi: geçmiş zaman
nesne: mef'ûlü sarih
nida: ünlem
nispet eki: ya-i nisbi
niteleme belirteci: hal zarfı
niteleme belirteci: suret zarfı
niteleme sıfatı: sıfat-1 ta'yiniyye
noktalama: tenkit
0 ,0
olumlu eylem: fi'l-i müspet
olumlu tümce: müspet cümle
olumsuz eylem: fi'l-i menfi
olumsuz tümce: menfi cümle
olumsuzluk eki: menfi edatı
ortaç: feri fiil
önek: lâhika-i mütekaddime
örnekseme: kıyas
özel ad: ism-i hâss
özne-yüklem uygunluğu: mutabakat
özne: fail
özne: müpteda (isim cümlelerinde)
özne: müsnedün ileyh
pekiştirme sıfatı: tekit sıfatı
s,ş
san: unvan
sayı adı: ism-ı aded
sayı sıfatı: sıfat-1 adediye
sesbilgisi: savtiyat
sesçil: savti
sıfat takımı: sıfat terkibi
sıfat tamlaması: sıfat terkibi
sıfat: sıfat
sıra sıfatı: adad-ı rütbiye
sıralı tümce: tertipli cümle
soluk verme: zefir
somut adı: müşahhas isim
senek: lâhikai müteahhire
soru adılı: istifham zamiri
soru belirteci: istifham zarfı
soru eki: istifham lahikası
soru sıfatı: istifham sıfatı, sıfât-ı istifhâmıyye
soru tümcesi: istifham cümlesi
söz: kelâm
sözcük türü: kelime sınıfı
sözdizimi: nahiv
sözlük: lugât
süreksiz ünsüz: sert samit
sürerlik eylemi: fi'l-i istimrarı
şimdiki zaman kipi: hal
T
tamlama: terkip
tamlanan: muzaf
tamlayan: muzafun ileyh
tekil: müfret
temel tümce: cümle-i asliye
terim: ıstılah
415 
tezlik eylemi: tacil fiili
titrem: ihtizaz
titrem: perde
topluluk adı: ism-i cem
tümce: cümle
tümcenin öğeleri: cümlenin unsurları
tümleç: mef'ul
türemiş ad: müştak isim
türemiş belirteç: müştak zarf
türemiş eylem: müştak fiil
türemiş sıfat: müştak sıfat
türemiş sözcük: müştak kelime
türetme: iştikak
türev: müştak
u,ü
ulaçtı birleşik eylem: tasviri fiil
ulama: vasıl
uygunluk: mutabakat
uzun ünlü: memdut sail
üçüncü kişi: üçüncü şahıs
üleştirme sıfatı: adad-ı tevziıye
ünlem tümcesi: cümle-ı nidaiye
ünlü uyumu: ahenk kaidesi
ünlü: sait
ünsüz: samit
üstünlük derecesi: derece-i tafdil
üstünlük derecesi: mübalağa
vurgu: savti şedde
yabancı sözcük: müstear kelime
yakınlık eylemi: mukarebe fiili
yaklaşma görünümü: mukarebe fiili
yalın ad: ısm-i basit
yalın belirteç: basit zarf
yalın durum: mücerret hal soyut adı: mücerret
isim
yalın sözcük: basit kelime
yalın tümce: basit cümle
yansıma: savt-ı taklidi
yantümce: tali cümle
yapıbilgisi: sarf
yapım eki: iştikak lahikası
yapım eki: teşkil lahikası
yardımcı eylem: fi'l-i iane
yazı: hat
yazım: imlâ
yer belirteci: mekân zarfı
yeterlik eylemi: fi'l-i iktidarı
yineleme: tekrir
yönelme durumu: mef ulun ileyh
yuvarlak ünlü: şefevi sait
yüklem: fiil
yüklem: haber
yüklem: müsnet
zaman belirteci: zaman zarfı
zaman ulacı: rabıt sıygası
zincirleme ad tamlaması: tetabu-i izafet

Post a Comment

Daha yeni Daha eski